ಯಾವ ಜನ್ಮದ ಮೈತ್ರಿ - ಕುವೆಂಪು

Sunday, April 7, 2013

ಯಾವ  ಜನ್ಮದ  ಮೈತ್ರಿ  ಈ  ಜನ್ಮದಲಿ  ಬಂದು
ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನು  ಮತ್ತೆ  ಬಂದಿಸಿಹುದೋ  ಕಾಣೆ||
ಅದರರ್ಥಗಿದರರ್ಥಗಳು  ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗಿರಲಿ
ವ್ಯರ್ಥ  ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯಲಿ  ಕಾಲಹರಣವದೇಕೆ?
ಹಾದಿ  ಸಾಗಿದರಾಯ್ತು  ಬರುವುದೆಲ್ಲ  ಬರಲಿ
ಬಾರಯ್ಯ  ಮಮಬಂಧು  ಜೀವನ  ಪಥದೊಳಾವು
ಒಂದಾಗಿ  ಮುಂದುವರೆಯುವ...

-ಕುವೆಂಪು

Of which previous life, this bond? 
Has Come back to bind us!
Its meaning or none, To their creator leave them
Why waste time in a discourse futile
Come my pal, let's walk ahead journey of life
Together in its every bend

 -KuVemPu

For the complete poem click ಮಧುರ ಹಾಡುಗಳು,
Translations: Click here or here
 

Creative Commons License
This work by Manjunath Singe is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 India License. The views and opinions expressed in this work are strictly those of the author and do not represent his employer's views in anyway.